قهوه

تعهد خود را پشتیبانی

پشتیبانی شما بسیار استقبال مینماید اما کاملا داوطلبانه است. شما می توانید کوچک کمک مالی برای حمایت از پروژه ReactorForge بخاری القایی و وب سایت با استفاده از Patreon یا ایمن از طریق اینترنت. شما می توانید تغییر و یا لغو تعهد یا در هر زمان.

پشتیبانی ReactorForge از طریق اینترنت


یا اینکه، شما هدیه یک بار اگر دوست دارید ارسال کند. لطفا توجه داشته باشید که اجازه بدهید یک هدیه و آنچه به شما تصمیم می گیرید برای حمایت از ReactorForge ساخته شده است شامل!

از همه شما متشکرم دوباره برای حمایت شما پولی، معنوی را و یا انتقاد و آن را به همه ارزشمند است!